سافت استارتر اینورتر و سروو درایو صنعتی راه اندازی و تعمیرات

سنسور یک کمیت فیزیکی را به یک کمیت دیگر مثل الکتریکی تبدیل می کند مثلاً حرارت را به تغییرات مقاومتی، ولی ترانسدیوسر تغییرات مقاومت را به تغییرات ولتاژ مورد نیاز سیستم انجام می دهد .
سنسور ها قطعاتی هستند متشکل از ابزارهای لامسه ای الکتریکی یا نوری که در کنار سایر عناصر الکترونیکی ایفای نقش می کنند. وظیفه این المان ها کسب اطلاعاتی از موقعیت مفاصل ربات و شرایط محیطی مانند نور و گرما و هد فهای موجود در محیط میباشد .
سنسورها اغلب برای درک اطلاعات تماسی، تنشی، مجاورتی، بینایی و صوتی به کار می روند. عملکردسنسورها بدین گونه است که با توجه به تغییرات فاکتوری که نسبت به آن حساس هستند، سطوح ولتاژی ناچیزی را در پاسخ ایجاد می کنند، که با پردازش این سیگنا لهای الکتریکی میتوان اطلاعات دریافتی را تفسیر کرده و برای تصمیم گیر یهای بعدی از آن ها استفاده نمود .به عبارت دیگر حسگر یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را انداز ه گیری میکند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل مینماید .
حسگرها در واقع ابزار ارتباط ربات با دنیای خارج و کسب اطلاعات محیطی و نیز داخلی می باشند.
انتخاب درست حسگرها تأثیر بسیار زیادی در میزان کارایی ربات دارد.

الف. راه اندازنرم
راه اندازنرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتور به کار
ميرود و در اين حالت بيشترين جريان راه اندازی حدود 0.2
برابرجريان حالت عادی موتوراست .
درراه اندازنرم ازکليدهای استاتيکی (SSR) استفاده ميشود که درتوان های پايين ازتراياک ودرتوان های بالا ازيک جفت تايرستوربصورت معکوس وموازی استفاده ميشود .
درراه اندازنرم تغيير ولتاژ وجود دارد و درواقع با کنترل ولتاژسينوسی ورودی درهردونيم سيکل مثبت ومنفی ولتاژخروجی باهمان فرکانس ورودی ميشود .
از راه انداز نرم ميشود بعنوان کنترل از راه دورهم استفاده کرد ولی درصنعت استفاده نميشود، اما )ديمر، کنترل نورلامپ، کنترل دور پنکه و …( يک راه اندازنرم تک فازاست که بعنوان کنترل دور استاتيکی استفاده ميشود .
ازيک راه اندازنرم ميشود تعداد زيادی موتور را با ايجاد يک مدارفرمان مناسب راه اندازی کرد مثلا تعداد 02 دستگاه موتور يا بيشتر را ميشود با يک راه اندازنرم روشن کرد .
درراه اندازنرم امکان افزايش دورموتور بيشترازدورنامی وجود ندارد .
مدارستاره مثلث يا همان مدار دوضرب هم يک راه اندازنرم است. اما بصورت کنتاکتوری، بيشترين جريان راه انداز حدود چهاربرابر است ومنحنی راه انداز بصورت جهشی بوده وغيرقابل انتخاب ميباشد .
کليدهای استاتيکی ياهمان SSR درجريانهای مختلف دربازاروجوددارد,

ب. اينورتريا کنترل دور
راه اندازی الکتروموتور با بيشترين جريان راه اندازی حدود جريان عادی موتور بايک منحنی تقريبا خطی قابل انتخاب
اينورتر بهترين راه اندازنرم موتور است ولی با قيمتی بيش ازچهار برابر راه اندازنرم ياهمان سافت استارت .
درصنعت ازاينور يا کنترل از راه دور بطورعموم برای موتورهايی که نياز به کنترل سرعت دارند استفاده ميشود .
تغيرات دورموتور در اينورتر با تغيير فرکانس ايجاد ميشود. لذا امکان افرايش فرکانس خروجی تا چندين برابرفرکانس ورودی وجود دارد .
دراستفاده ازکنترل از راه دور امکان افزايش دورموتور بيشتر از دورنامی وجود دارد و با افزايش فرکانس ولتاژ خروجی دور موتورافرايش می يابد
باافزايش دور موتور بيشتر از دورنامی دراين حالت کاهش گشتاور ايجاد ميشود. بطورمعمول در اينورتورها ازترانزيستورهای IGBT درقدرت های بالااستفاده ميشود .

سافت استارتر همانطور كه از نامش پيداست تنها در هنگام راه اندازي يك الكتروموتور كاربرد دارد. الكتروموتورها به دليل كشيدن جريان 6 تا 8 برابر جريان نامي در هنگام راه اندازي صدمات زيادي مي بينند بطوريكه عمده استهلاك الكتروموتورها در هنگام راه اندازي مي باشد. بوسيله سافت استارتر راه اندازي از طريق افزايش كنترل شده فركانس يا ولتاژ انجام مي گيرد و با اين كار Energy Saving نيز صورت مي گيرد .
اينورتر محدود به زمان راه اندازي نمي باشد و در هر لحظه
02~ مي توان بوسيله سيگنالهاي كنترلي كه معمولا 4 mA مي باشد سرعت الكتروموتور را كنترل نمود
اينورتر قابليت هاي بسيار زيادي دارد از قبيل: راه اندازي نرم موتور، چپگرد راستگرد کردن موتور وتغيير دور موتور .
والبته قيمت بالاتري نيز دارد. حال آنکه سافت استارتر فقط
براي راه اندازي نرم موتور استفاده مي شود .

X