مفاهیم اولیه در ارتباط بین تجهیزات :
SIMKEX :در این ارتباط، یک سیم برای ارسال و یک سیم برای دریافت، و یک سیم مشترک استفاده می شود.
مانند RS232 در این نوع اتصال بدلیل ارسال بصورت تک سیم ، نویزپذیرند و بنابراین نمی توان در فواصل دور از این نوع استفاده کرد.

اتصال DUOLEX : در این ارتباط از جفت سیم برای ارسال یا دریافت استفاده می شود و بین سیم های ارسال و دریافت پایه مشترک وجود ندارد.
این ارتباط به دو شکل Half & Full می باشد. در این نوع سیم کشی بدلیل اتصال دیفرانسیلی نویزپذیری بسیار کمی دارند و در فواصل دور به خوبی کار می کنند.

اتصال Full DUPLEX : در این ارتباط از چهار رشته سیم استفاده می شود، دو رشته سیم برای ارسال و دو رشته سیم برای دریافت اطلاعات استفاده می شود.
مثل RS422 – Ethernet

اتصال Half DUPLEX : در این ارتباط از دو رشته سیم استفاده می شود، از این دو رشته سیم هم برای ارسال و هم برای دریافت اطلاعات استفاده می شود.
مثل RS485

اتصال Half DUPLEX : در این ارتباط از دو رشته سیم استفاده می شود، از این دو رشته سیم هم برای ارسال و هم برای دریافت اطلاعات استفاده می شود.
مثل RS485

مثل RS485

ارتباط Modbus
این نوع شبکه ابتدا در سال 1979توسط Modicon که امروزه Echneider Electric آنرا خریداری کرده است عرضه شد . کاربرد اولیه آن برای استفاده در PLCها بود ولی بتدریج بعنوان یک استاندارد ارتباطی پذیرفته شد و بسیاری از سازندگان تجهیزات اتوماسیون آن را پشتیبان کردند بدین ترتیب Modbus بصورت یک استاندارد باز در آمد به گونه ای که محصولات سازندگان مختلف به سهولت توسط این پروتکل با یکدیگر ارتباط برقرار کردند . سازندگان وسایل کوچک نیز ترجیح دادند این پروتکل را با ارتباط RS232 یا RS485 روی وسایل خود بکار ببرند تا استفاده از آنها درپروژه های بزرگ میسر گردد.

ارتباط Modbus دارای سه نسخه اصلی زیر است که ویژگی های آنها با هم متفاوتند:
ارتباط Modbus RTU/ASCII :ارتباط بصورت سریال از طریق پورتهای RS232-RS485
ارتباط Modbus TCP/IP : ارتباط از طریق پورت اترنت
ارتباط Modbus Plus : ارتباط بصورت Token Pass و سرعت بالا و باس انحصاری می باشد.

آدرس دهی حافظه ها و رجیسترها در شبکه مودباس :
هر رجیستر در پروتوکل مودباس با یک کد مشخص می شود. برای مثال در PLC Delta رجیستر D0 در پروتوکل مدباس با کد1000H تعریف می شود, آدرس رجیسترهای هر دستگاه باید توسط شرکت سازنده ارائه شوند.
بعضی از سازندگان آدرس های مودباس رجیسترهای خود را با اعداد هگز و بعضی دیگر بصورت عددی مثل 44097 ارائه می کنند.

روش تبدیل این دو نوع فرمت به یکدیگر

ارتباط بین تجهیزات در شبکه های مودباس :
ارتباط بین تجهیزات در پروتوکل Modbus RTU/ASCII بر روی پورتهای سریالRS232 – RS485 – RS422 بطور Master/Slave می باشد .
چنانچه Master بخواهد با هر Slave ارتباط برقرار کند ، شماره آدرس آن Slave را در پیغام ارسالی قرار می دهد و پیغام را می فرستد. تمام Slaveها این پیغام را دریافت می کنند ولی آن Slave که شماره آدرس آن در پیغام نوشته شده است پاسخ می دهد بدین ترتیب در هر لحظه فقط یک پیغام بر روی خط وجود دارد. Slave می تواند ورودی و خروجی دیجیتال یا آنالوگ، شیرهای برقی، درایورهای موتورها، یا تجهیزات اندازه گیری مانند ترنسمیترهای دما ، لودسل و غیره باشد.

X